Logo regioalkmaarmagazine.nl
Het dak van winkelcentrum Middenwaard is bedekt met zonnepanelen
Het dak van winkelcentrum Middenwaard is bedekt met zonnepanelen (Foto: )

Regionale Energie Strategie: eerste bespreking in raadscommissies positief

De raadscommissie Stad en Ruimte Heerhugowaard en het forum Dorp en Ruimte Langedijk hebben in hun augustusvergaderingen positief gereageerd op de concept Regionale Energie Strategie en de daarin opgenomen voorstellen voor lokale zoekgebieden voor opwekking van zonne- en windenergie. In september volgt bespreking in beide gemeenteraden.

Nederland moet voor zijn energievoorziening af van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en olie. Zonne- en windenergie zijn voorlopig het enig haalbare alternatief. Kleinschalige opwekking met zonnepanelen op woningen zijn niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Nationale Klimaatakkoord te halen: in 2030 49 procent minder broeikasgassen dan in 1990.

Alle energieregio’s moeten een bijdrage leveren is de opdracht van het rijk.

Samen
Langedijk en Heerhugowaard maken deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord (18 gemeenten). Die hebben afgesproken serieus binnen de eigen gemeentegrenzen te kijken waar, welke mogelijkheden zijn. Dus niet bij de buren over de schutting gooien. Tijdens een aantal bijeenkomsten in de regio hebben zo’n 1500 mensen, waaronder inwoners, ondernemers, zich gebogen over zoekgebieden in de eigen gemeente.

CO2-neutraal
De gemeenten Langedijk (2035) en Heerhugowaard (2030) zetten in op CO2-neutraliteit. Dit betekent dat binnen de gemeenten alle maatschappelijke sectoren/klimaatthema’s hun CO2-uitstoot verlagen naar netto nul. De benodigde elektriciteit en energie zal zoveel mogelijk lokaal, daarna regionaal en indien nodig in nationaal verband duurzaam worden opgewekt. Een potentiële kleine hoeveelheid aan resterende CO2-uitstoot kan veilig en permanent binnen de gemeentegrenzen gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door aanplant van bomen. Dat is iets anders dan energieneutraal: alle gebruikte energie wordt zelf opgewekt, maar zegt niks over de CO2-emissie en emissieneutraal: alle emissies moeten worden gecompenseerd, dus niet alleen CO2-emissies. Zoekgebieden Langedijk In Langedijk hebben de bijenkomsten de volgende zoekgebieden opgeleverd: - N504: zoekgebied voor de opwek van windenergie langs de N504 ten noorden van het Geestmerambacht. - Breekland: het gebied ten westen, noorden en oosten van bedrijventerrein Breekland en omgeving biedt mogelijk ruimte voor de opwek van windenergie en/of zonne-energie, Dit gebied kan langs de N245 naar het noorden vergroot worden. Hieronder valt ook het uitbreiden van de bestaande windturbine-lijn.

- Waarddijk: het gebied langs de Waarddijk biedt samen met het deel van de Waarddijk dat in gemeente Heerhugowaard valt, mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie en mogelijk ook voor windenergie.
- Zuiderdel: het gebied rondom bedrijventerrein Zuiderdel tot de N245 biedt mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie. Zon op grote daken. Zon op parkeerterreinen.

Zoekgebieden Heerhugowaard        

- Alton/Zandhorst: het kassengebied Alton en aangrenzend het bedrijventerrein Zandhorst bieden kansen voor de opwek van zowel wind- als zonne-energie.
- Westfrisiaweg: grenzend aan de Westfrisiaweg liggen verschillende wachtlandschappen. Dit zijn gebieden die op termijn misschien een andere functie krijgen maar op dit moment nog niet gebruikt worden. Totdat de gronden ingezet worden voor een andere functie, kunnen de gebieden tijdelijk gebruikt worden voor de opwek van zonne-energie.
- Waarddijk: het gebied langs de Waarddijk biedt samen met het deel van de Waarddijk dat in gemeente Langedijk valt, mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie en mogelijk ook voor windenergie. Zon op grote daken. Zon op parkeerterreinen. Zon op geluidsschermen.

Planning
Na besluitvorming in de gemeenteraden worden de zoekgebieden verder uitgewerkt met inwoners, ondernemers, professionele partners en andere overheden. Vragen daarbij zijn: Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken? Alle informatie wordt verwerkt in de definitieve RES die op 1 juli 2021 wordt vastgesteld.

Afbeelding
Meer berichten