Logo regioalkmaarmagazine.nl

Nieuw college Heerhugowaard gaat met raadsagenda werken

  Nieuws

Heerhugowaard heeft sinds 8 mei een nieuw college met Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (John Does), Senioren Heerhugowaard (Jan van der Starre), VVD (Monique Stam) en CDA (Gido Oude Kotte). De heren Does en Van der Starre zijn nieuw in het college. Het college heeft 21 van de 31 raadszetels.

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) heeft als grootste partij het initiatief genomen om tot een raadsagenda te komen die op zo breed mogelijke steun van de nieuwe gemeenteraad kan rekenen. Acht van de negen partijen in de raad hebben de raadsagenda ondertekend. GroenLinks niet. Die agenda is op 29 mei aan het college overhandigd. Die gaan op basis hiervan een uitvoeringsagenda maken.

De raadsagenda kent zes pijlers:

- Verder vormgeven democratische vernieuwing

- Maatregelen gericht op een energieneutraal 2030

- Intensiveren groenonderhoud

- Maatregelen die de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie stimuleren

- Een ontmoetingsplek in iedere wijk

- Op peil brengen en houden van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en kunst

Om tot een goede en effectieve uitvoering te komen van deze raadsagenda is regionale samenwerking een randvoorwaarde. Dat geldt zowel voor het sociale, het economische als het ruimtelijke domein. Het in gang gezette ‘knooppuntenbeleid’ waarbij Heerhugowaard wordt gepositioneerd ten opzichte van de metropoolregio Amsterdam en de door het rijk aangemerkte topsectoren Agribusiness en Energie in de kop van Noord-Holland en West-Friesland zal worden voortgezet. Bij de verdere uitwerking van deze raadsagenda zal de regionale component nadrukkelijk betrokken worden.

De portefeuilleverdeling is:

(Gido) Oude Kotte, CDA (1e-loco burgemeester)

 1. Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk)
 2. Financiën (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
 3. Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT)
 4. Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid)
 5. Project Middenweg Zuid
 6. Project De Bever
 7. Project Reijnderseiland
(Monique) Stam, VVD (2e-loco burgemeester)
 1. Economische Zaken (inclusief toeristische recreatie, beleid bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, vestigingsklimaat en regionale samenwerking)
 2. Citymarketing
 3. Mobiliteit (inclusief verkeer en vervoer, parkeerbeleid, fietsbeleid, ov knooppunten)
 4. Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, woningbouwprogramma)
 5. Duurzaamheid
 6. Project Onderdoorgang stationsgebied, inclusief Broekhorn
 7. Project De Vaandel
 8. Project Stadshart
 9. Project Heliomare
 10. Project Alton
(John) Does, HOP (3e-locoburgemeester)
 1. Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen)
 2. Evenementen (beleid)
 3. Onderwijs en Jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang)
 4. Kunst, Cultuur en Erfgoed (inclusief Bibliotheek)
 5. Democratische vernieuwing
 6. Project Omgevingswet
 7. Project De Draai
 8. Project Heerhugowaard Zuid
(Jan) van der Starre, Senioren Heerhugowaard (4e-loco burgemeester)
 1. Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, ouderenbeleid, welzijn (MET) en volksgezondheid en GGD/Veilig Thuis)
 2. Inrichting en beheer openbare ruimte (Stadsbedrijf, HVC, RBO, Rijnwest, volkstuinen)
 3. Sport, spelen en sportieve recreatie
 4. Project Centrumwaard
 

Burgemeester, B. (Bert) Blase

 1. Openbare orde en veilighei
 2. Brandweer en rampenbestrijdin
 3. Toezicht en handhavin
 4. Huiselijk gewel
 5. Ondermijning
v.l.n.r. Gido Oude Kotte, Jan van der Starre, Monique Stam, burgemeester Bert Blase, John Does en gemeentesecretaris

Afbeelding
Meer berichten