Logo regioalkmaarmagazine.nl

Hoe ondernemers de stad en de regio verder brengen

  Nieuws

Alkmaars Ondernemersfonds: Hoe ondernemers de stad en de regio verder brengen

Al jarenlang ijvert Ondernemend Alkmaar voor een Ondernemersfonds, en het eerste succes is binnen: de Coalitie heeft dit opgenomen in het programma 2018-2022. Dat betekent dat er nu stappen gezet kunnen of eigenlijk moeten worden. Inmiddels heeft méér dan 50% van de gemeenten één of andere vorm van een Ondernemersfonds, dus hoog tijd om dat, gezien de bewezen toegevoegde waarde, ook in Alkmaar in te voeren

Er zijn hele eenvoudig en complexe vormen: Utrecht heeft een werkend, maar complex systeem met tientallen meebeslissende partijen. Andere gemeentes kozen voor een stelsel op basis van één of meer BIZ’en, maar daar zitten haken en ogen aan door de draagvlakmetingen die een vertekend beeld kunnen geven. En, zoals het Alkmaar past, kiezen wij liever voor een bewezen, eenvoudig ‘lean and mean’-systeem, waardoor elke ondernemer vanaf de start betrokken is en kan blijven bij de stad waar hij zijn nering heeft, en zelf meebepaalt over de inrichting van zijn werkomgeving

De achtergrond

Met dank aan LOF, het Leeuwarder Ondernemers Fonds (van en voor ondernemers):

Het lokale ondernemingsklimaat in de Nederlandse steden wordt voor tenminste een deel bepaald door lokale factoren: bereikbaarheid en parkeren, een goed functionerende arbeidsmarkt, een heldere uitvoering van het vergunningenbeleid, een goed voorzieningenniveau, veiligheid en andere factoren. De lokale overheid heeft een grote verantwoordelijkheid voor het ondernemingsklimaat: een veilige en goed toegankelijke openbare ruimte en een goed opgeleide beroepsbevolking behoren tot de kerntaken van de gemeentebesturen. Maar ook de gezamenlijke zorg van ondernemers voor hun bedrijfsomgeving maakt deel uit van een goed ondernemingsklimaat. Die bedrijfsomgeving begint bij de fysieke kant: de private gebieden grenzend aan de openbare ruimte moeten net zo veilig en transparant zijn als de openbare ruimte, de ruimte moet kwaliteit hebben en goed ingericht zijn, het afvalbeheer en de verlichting moeten optimaal zijn, enzovoort.

Bij nieuwe bedrijventerreinen wordt standaard gezorgd voor een collectief gedragen parkmanagement, waarin dergelijke taken belegd worden. Maar in al langer bestaande gebieden bevindt collectieve samenwerking van ondernemers zich vaak in een leemte. In die leemte voorziet het Ondernemersfonds Leeuwarden. Het Ondernemersfonds Leeuwarden is geïnspireerd op het fonds in Leiden. Dat is actief sinds 2005 en Leeuwarden heeft de precedenten en leereffecten uit Leiden volop ‘geïmporteerd’. Dat heeft de opbouw van het fonds aanzienlijk vereenvoudigd.

De Kern (in Leeuwarden)

  • Op verzoek van de ondernemers, heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten om het tarief van de OZB voor de categorie niet-woningen te verhogen. Sinds 1 januari 2009 is jaarlijks een percentage (opslag) van de opbrengst van deze OZB-rubriek beschikbaar als voeding voor het fonds, ter financiering van de behartiging van de collectieve belangen.
  • Het fonds is er voor en door de ondernemers. Zij besluiten zelf welke bestedingen er voor het geld worden gezocht en met wie zij allianties sluiten. De structuur van het fonds lokt samenwerking en transparantie uit en leidt daardoor tot een beter ondernemingsklimaat. (zie www.leeuwarderondernemersfonds.nl )De structuur van het fonds in hoofdlijnen
  • Alkmaar móet werken aan zijn toekomst en daarmee die van Noord-Holland Noord, om voor de huidige ondernemers en voor de toekomstige de juiste stappen te zetten, zodat een goed ondernemersklimaat gewaarborgd blijft. En wie kent zijn eigen (ondernemings-)omgeving nu beter dan de ondernemer en zijn vereniging zelf? Ook met het oog op het voorkomen van forensenverkeer, het behoud van (hoger) beroepsonderwijs in de Regio Alkmaar en het tegenwicht bieden aan een nu al overvolle Metropool Regio Amsterdam is het nu zaak om alle zeilen bij te zetten. De kans op succes is er, kijk naar Leeuwarden: schouders er samen onder en al culturele hoofdstad van Europa 2018 geworden, en bruisend van ondernemersactiviteiten. In Leeuwarden is de opzet binnen enkele maanden geslaagd, dat moeten wij in Alkmaar ook (kunnen) doen, ondernemingsgeest genoeg!
  • Voor de goede orde, met het woord ‘ondernemers’ wordt in dit geval de gehele ‘OZB-plichtige categorie niet-woningen’ bedoeld. Dat zijn niet alleen de winkels, horeca, kantoren, agrarische bedrijven en fabrieken. Het zijn ook de organisaties zonder winstoogmerk, zoals de scholen, de zorginstellingen, de cultuurinstellingen, kantoren van rijks- en provinciale overheid. Daar zit ook de crux van het ondernemersfonds. Het brengt heel werkend (gemeente) Alkmaar bij elkaar.
  • Het fonds is van en voor de ondernemers. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle ondernemers wordt opgebracht, ook weer ten goede komt aan die ondernemers, daar waar het is opgebracht via trekkingsrechten. Voor Alkmaar hoopt Ondernemend Alkmaar op een soortgelijk systeem, met vooralsnog -die berekeningen kunnen eenvoudig gemaakt worden- een vrije fout om kleinere ondernemers te ontzien. Voorts heeft Alkmaar nu 13 actieve bedrijvenverenigingen, een 14e is weer in opstart, zodat de structuren er al liggen en de trekkingsrechten eenvoudig bepaald kunnen worden.

Afbeelding
Meer berichten