Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: Tom Pilzecker)

'Vanaf 1 januari 2020 wordt vrije ruimte WKR verruimd'

Linda Kole-Scheenaard werkt sinds 2008 bij Deloitte en is nu als manager werkzaam in het MKB Accountancy & Advies team. Zij zet zich in voor MKB-klanten, waaronder ook familiebedrijven en vermogende particulieren, en geeft graag eindejaarsips vóór en áán het bedrijfsleven. In haar rol als accountant en adviseur ondersteunt Linda cliënten uit het MKB niet alleen bij jaarrekeningen en aangiften, maar ook bij de bedrijfsvoering van de onderneming en privézaken. Vertrouwen staat hierbij centraal.

Als het gaat om de inkomstenbelasting 2019 is haar heldere advies: kijk of het klopt. "Maakt het bedrijf in 2019 meer winst dan in de voorlopige aanslag staat, dan zal 4% belastingrente moeten worden betaald als de definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Met een zorgvuldige inschatting van de te verwachten winst kan dit worden voorkomen. Belastingrente wordt ook niet in rekening gebracht als vóór 1 mei na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan, mits de aanslag conform aangifte wordt vastgesteld."

Vennootschapsbelasting

Belangrijk is ook om de voorlopige aanslag vennootschrapbelasting te controleren. "Ondernemers moeten beslist controleren of de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting klopt. Een voorlopige teruggaaf levert direct liquiditeit op, maar als blijkt dat de teruggaaf niet klopt, moet achteraf mogelijk belastingrente worden betaald en die bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Als opzettelijk een te hoge teruggaaf wordt gevraagd, kan zelfs een boete worden opgelegd. Voor boekjaren die óp of ná 1 januari 2019 aanvangen geldt dat de vennootschap belastingrente kan voorkomen door uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aangifte te doen. Voorwaarde is wel dat de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld. Voor oudere boekjaren geldt een termijn van slechts drie maanden."

Het benutten van de vrije ruimte WKR (Werkkostenregeling) kan worden gebruikt voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers."Vanaf 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte van de WKR verruimd voor de eerste 400.000 euro van de totale loonsom van de onderneming van 1,2% naar 1,7%. Ook komen kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet langer ten laste van de vrije ruimte."

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken om Onderzoek & Ontwikkeling (R&D) voor vernieuwing en technische innovatie te bevorderen. "Vraag op tijd WBSO aan. Door het fiscale voordeel uit WBSO wordt de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur binnen Nederland financieel ondersteund."

Informatieplicht

De deadline informatieplicht energiebesparing was voor grotere bedrijven 5 december 2019, maar MKB-ondernemers die de deadline afgelopen zomer hebben gemist kunnen het beste alsnog hun energiebesparende maatregelen doorgeven. "Het is heel wel mogelijk, dat gemeenten in 2020 checken in hoeverre bedrijven aan hun informatieplicht voldoen, aangezien dan alle inrichtingen die onder de regeling vallen hun melding rond moeten hebben."

Pensioen in eigen beheer (PEB) afkopen met fiscale korting kan ook nog tot en met eind december. "Ondernemers en directeur-grootaandeelhouders van een BV kunnen bij de afkoop of omzetting van hun pensioen in eigen beheer dit nog tot en met 2019 nog met een fiscale korting doen. Degenen die al zijn overgegaan tot afkoop moeten binnen een jaar na afkoop een informatieformulier bij de Belastingdienst indienen."

Tot slot: vastgoed in eigen gebruik. "Vanaf boekjaren die aanvangen óp of ná 1 januari 2019 kan de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw worden afgeschreven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). Deze maatregel is om twee redenen ingrijpend. Tot 2019 kon de vennootschap worden afgeschreven op gebouwen in eigen gebruik zolang de boekwaarde minimaal 50% bedroeg van de WOZ-waarde. Dus het verschil in de gehanteerde bodemwaarde is groot. Als het gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en op dat tijdstip nog geen drie jaar op het gebouw is afgeschreven, mag de belastingplichtige conform het oude regime blijven afschrijven totdat de zogenoemde drie jaar periode is verstreken."

Linda Kole-Scheenaard

Manager MKB Accountancy & Advies team Deloitte

lscheenaard@deloitte.nl

Afbeelding
Meer berichten