Logo regioalkmaarmagazine.nl

Uitstel van betaling voor ondernemers: zorgvuldige afbouw belastingschuld noodzakelijk

De Nederlandse overheid heeft al snel na de uitbraak van het coronavirus vergaande fiscale maatregelen getroffen om ondernemers door deze periode te helpen, zoals het uitstel van betalingen van belastingen voor een periode van drie maanden. Nu het einde van deze periode voor de eerste ondernemers dichterbij komt, is het belangrijk om te zorgen voor een zorgvuldige afbouw van deze maatregel.

In de huidige situatie kan dit alleen door individueel uitstel of een betalingsregeling te vragen. Flynth verwacht dat veel ondernemers hiervan gebruik moeten maken en voorziet chaotische omstandigheden waar ondernemers de dupe van zullen worden. Dat is zeker nu desastreus voor hun kansen om de coronacrisis te boven te komen. Ook maakt Flynth zich zorgen over het vertrouwen dat gesteld wordt in de derde-deskundige verklaring om misbruik te voorkomen.

De Belastingdienst hanteert voor alle aanslagen als de startdatum van de driemaandentermijn het moment waarop voor het eerst uitstel van betaling wordt gevraagd. Er gaat dus geen nieuwe driemaandentermijn lopen voor nieuwe aanslagen. “Wil een ondernemer langer uitstel, dan geldt daarvoor geen algemene regeling, en moet hij dus individueel uitstel vragen”, zegt Anja Bast, directeur Vaktechniek bij Flynth. Veel ondernemers zullen hier gebruik van moeten maken, nu duidelijk is geworden dat de beperkende coronamaatregelen nog enige tijd zullen duren en het herstel van liquiditeitsposities langer op zich zal laten wachten Flynth voorziet dan ook een zware belasting van ondernemers en de overheid om het individueel uitstel in goede banen te leiden. Dit kan voorkomen worden door:

  • de driemaandentermijn voor het uitstel van betaling koppelen aan de dagtekening van de aanslagen en dus niet aan de datum van het eerste verzoek. Hiermee wordt de betaling van de belastingschulden verspreid over een langere periode, of
  • het algemeen uitstel van betaling te verlengen;
  • een algemene betalingsregeling, waarbij de opgebouwde belastingschulden over een langere termijn worden betaald. 

Verklaring van een derde-deskundige

Ondernemers die individueel extra uitstel van betaling aanvragen, moeten een derde-deskundige verklaring met hun verzoek meesturen als de belastingschuld groter is dan €20.000. Met deze verklaring wil de overheid voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van het bijzonder uitstel van betaling. Flynth maakt zich op twee punten zorgen rondom deze verklaring: het ongelijke speelveld onder derde-deskundigen en de inhoud van de verklaring.

Een derde-deskundige mag een externe consultant zijn, een externe financier, een brancheorganisatie of de belastingadviseur of accountant van de organisatie. Hoewel geen assurance-verklaring wordt gevraagd, verschilt de mate waarop beroepsregels voor de deskundigen zijn uitgevaardigd behoorlijk. Accountants kennen wettelijk gezien uitgebreide beroepsregels en eisen aan deskundigheid en onafhankelijkheid, ook als er geen assurance gevraagd wordt. Er zijn echter ook derde-deskundigen die zonder beroepsorganisatie en geheel naar eigen inzicht werken. Dit betekent dat er dus geen sprake is van een gelijk speelveld onder derde-deskundigen, waardoor de kwaliteit van alle verklaringen niet goed geborgd is.

Een verklaring van een derde-deskundige moet volgens de Belastingdienst verschillende elementen bevatten. De derde-deskundige moet verklaren dat de genoemde elementen aannemelijk of plausibel zijn, zonder hiervoor een duidelijke norm te geven.

Deze onduidelijke normering leidt tot eigen interpretatie van derde-deskundigen, die niet gelijk hoeft te zijn aan de invulling die de Belastingdienst voor ogen heeft. Voor de accountancyberoepsgroep geldt dat de beroepsregels richting geven aan de invulling van de werkzaamheden, de wijze waarop de verklaring kan worden opgesteld en de mate van zekerheid die daaraan mag worden ontleend. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van derde-deskundigen voldoen aan de verwachtingen van de Belastingdienst, moeten de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de derde-deskundige gewaarborgd zijn. Ook moet een duidelijke normering opgesteld worden voor wat aannemelijk of plausibel is.

Flynth vraagt de overheid om een beheerste afbouw van belastingenschulden door middel van algemene uitstel- en/of betalingsregelingen voor een langere periode dan drie maanden. Daarnaast zou de overheid een keuze moeten maken over hoe een derde-deskundige verklaring ingezet kan worden, waarbij de deskundigheid, onafhankelijkheid en duidelijke normering geborgd zijn. De beroepsvereniging van accountants, de NBA, kan hierbij behulpzaam zijn. In de huidige opzet leidt de derde-deskundige verklaring slechts tot schijnzekerheid voor de overheid.

“Het is voor ondernemers van groot belang dat we het uitstel van betaling zorgvuldig afbouwen en de chaos voorkomen die kan ontstaan bij een te snelle overgang naar het individueel aanvragen van bijzonder uitstel van betaling”, aldus Bast. “De derde-deskundige verklaring zouden we alleen in moeten zetten als een organisatie daarna nog tot individueel uitstel over moet gaan, maar dan ook onder de juiste condities.”

Afbeelding
Meer berichten